top of page

Privacy verklaring Natuurlijk Gezond 2023

 

Privacy Verklaring

Inleiding

 

Indien je in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie. Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om je per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als je hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik verstrek je persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Toestemming

Bij aanvang van de therapie ontvangt je een formulier met nadere informatie over de persoonsgegevens. Door deze te ondertekenen geef je mij toestemming om deze te registreren en te verwerken. Je toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van je persoonsgegevens. Je kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Je kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag je persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en verwerken. Heb je in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wil je meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Jouw rechten

Je hebt, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van je persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van jouw rechten en aanvullende bepalingen, kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. Je kunt vragen om een schriftelijke of digitale inzage in je gegevens.

 

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen) of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging en/of geschillencommissies dien te bewaren.

 

Recht op wijziging

Indien je het vermoeden hebt dat je persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kun je een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

 

Recht op beperking

Je hebt het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van je gegevens staak.

 

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder

Je hebt het recht om ten aanzien van mijn verwerking van je persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

 

Uitnodiging

De bescherming van je privacy is voor mij erg belangrijk. Sinds 25 mei 2018 is deze bescherming nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de AVG. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig je daarom van harte uit om, bij vragen of opmerkingen, contact met mij op te nemen.

Kennimaken
bottom of page